MENU
Aula_close Layer 1

Princip for vikardækning

 

Vedtaget af skolebestyrelsen Birkhovedskolen 10. oktober 2018

 

Princip for vikardækning ved kort fravær

Mål for princippet:

Princippet udtrykker skolebestyrelsens ønsker og forventninger til skolens arbejde. Princippet sætter rammen og inden for denne skal skolens ledelse vurdere, hvilke løsninger der efter omstændighederne er de bedste. Formuleringen skal derfor være så rummelig, at det giver plads til fortolkninger og valgmuligheder på handleplan.

Mål for vikardækningen:

Målet med vikardækningen er skabe størst mulighed for fortsat kontinuitet og faglighed for den vikardækkede klasse.

Princip for vikardækningen:

Ved en lærers fravær varetages den planlagte undervisning så vidt muligt at vikar.

Vikardækningen foretages ud fra nedenstående prioritering:

1. Af skolens eget pædagogiske personale, hvis dette ikke har indflydelses på det pågældende personales planlagte arbejde

2. Af uddannede eksterne lærere

3. Af ikke læreruddannede vikarer

Den lærer der er fraværende – enten på grund af sygdom eller uddannelse/kursus – sørger så vidt muligt, at kvalificere vikardækningen. Enten via konkrete undervisningsmaterialer eller henvisninger. Dette kommunikeres enten af den fraværende eller vikardækkeren på skolens interne kommunikationsplatform. Der skal til enhver tid tages højde for, at en lærer kan være så uarbejdsdygtig, at der ikke er kapacitet til at sørge for undervisningsmateriale.

Årgangsteamet er behjælpelig med at kvalificere vikardækningen. Enten med konkrete materialer eller guidning af vikaren.

Ledelsen følger op på kvaliteten af vikarernes arbejde og har forud for ansættelse afholdt ansættelses og forventningssamtale.

 

I de sjældne tilfælde, hvor det ikke er muligt at vikardække eller at vikardækningen ikke har noget formål handles der ud fra følgende prioritering:

1. Klassen arbejder selv under tilsyn, hvis det skønnes muligt

2. Klassen arbejder selv uden tilsyn, hvis det skønnes muligt

3. Timer aflyses ud fra nedenstående retningslinjer og prioriteringer:

a. Der aflyses aldrig timer for 0. – 3.kl

b. Der aflyses så vidt muligt ikke timer for 4. – 6.kl

c. For 7. – 9.kl kan der aflyses ydertimer – som udgangspunkt først efter kl. 12.00. Der aflyses kun morgentimer ved kendt fravær og hvor vikardækningen ikke tjener noget formål.

 

Ledelsen følger vikardækningen tæt og orienterer løbende skolebestyrelsen

Dokumenter

princip vikardækning.pdf

Shape Created with Sketch.