Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Princip for Lejrskoler

Med principper for lejrskole ønskes det at eleverne på Birkhovedskolen kan få mulighed for at komme på lejrskole flere gange i løbet af deres skoletid.

Lejrskole defineres som ophold med overnatning fra en lokalitet væk fra skolen med det formål at understøtte elevernes trivsel, læring og udvikling samt styrke fællesskabet.

Lejrskolerne skal give eleverne lejlighed til på stedet at gøre erfaringer, som ikke kan gøres i skolen med hensyn til emner/temaer, der har tilknytning til den daglige undervisning.

I forhold til lejrskoleprincipperne henvises i øvrigt til Folkeskoleloven §16 c (2019).

 

Udmøntning:

I løbet af en elevs skoletid gennemføres minimum tre lejrskoleophold. Lejrskoleopholdene fordeles således:

HVEM?

HVOR LÆNGE?

PRAKTISK:

3. årgang

1 overnatning

Der indkræves kostpenge fra forældrene svarende til det af ministeriet anbefalede beløb.

 

5. årgang

2 overnatninger

Der indkræves kostpenge fra forældrene svarende til det af ministeriet anbefalede beløb.

 

 

8. årgang

4 overnatninger

Birkhovedskolen deltager fra skoleåret 2022/2023, i Nyborg Kommunes projekt med Erasmus+, der er en langsigtet strategi for internationalt samarbejde. Projektet giver adgang til udlandsophold i de andre lande, der ligeledes deltager i projektet. Se bilag 1.

 

9. årgang

1 dag

Afslutningstur

 

Skolen dækker udgift til transport

 

Alle ophold planlægges med en bemanding på 3 voksne til to klasser. Behov for flere voksne skønnes fra lejrtur til lejrtur.

Ekstra aktiviteter og ydereliger oplevelser på lejrskolen kan suppleres ved at klassen tjener penge i fællesskab[1].

 

Økonomi:

På lejrskolen opkræves, i henhold til ministeriets  retningslinier, kostpenge pr. døgn pr. elev svarende til et anslået normalt sparet hjemmeforbrug – p.t. 75. kr. pr. påbegyndt døgn.

Der er i principperne indlagt mulighed for, at man som klasse kan forøge rådighedsbeløbet til lejrskole gennem indtjening, opsparing, donationer eller andet. Skolebestyrelsen har besluttet at man fra skoleåret før den kommende lejrskole, må gøre brug af to skoledage, hvor eleverne kan indtjene penge. Forældrene faciliterer dagen - lærerne i kerneteamet deltager i udførelsen. Pengene er til at forsøde lejrturen hvilket vil sige, at man ikke kan bruge det på at komme længere væk, men i stedet kan bruge det til aktiviteter på lejrturen.

Birkhovedskolen hjælper med at give muligheder for indtjening til lejrure i henhold til ovenstående. Skolen hjælper også med at tilbyde muligheder for opsparing til lejrskoler gennem skoleforløbet.

  • Skolen sikrer, at forældre orienteres om de forventninger, der ligger omkring lejrskoler på Birkhovedskolen, både ved skolestart i 0. klasse samt løbende gennem skoletiden
  • Skolen sikrer, at forældrene orienteres om mulighederne for opsparing til lejrture via klassekasser både ved skolestart i 0. klasse samt løbende gennem skoletiden

 

Regler ude af huset:

På lejrskoler og ture ude af huset, repræsenterer deltagerne Birkhovedskolen. Derfor forventes der en generel god opførsel af alle. Skolens ordensregler gælder også på disse tidspunkter. Ud over disse regler kan der være opsat særlige regler under hensyn til rejsens karakter. Disse regler meldes tydeligt ud til elever og forældre. Gentagen eller grov overtrædelse af de gældende ordensregler eller udmeldte normer for god opførsel, f.eks. indtag af alkohol, kan medføre hjemsendelse. En eventuel hjemsendelse sker på forældrenes regning.

 

Evaluering:

Lejrskoleprincippet evalueres hvert år i skolebestyrelsen.

 

[1] Beskrevet yderligere under økonomi

Bilag 1[1]

Erasmus+ akkreditering                                                             

Nyborg Kommunes akkreditering 2022-2027.

Nyborg Kommune har fået godkendt en Erasmus+ akkreditering gældende i perioden 2022-27.
En akkreditering er en blåstempling af en langsigtet strategi for internationalt samarbejde.
Fordelen ved en akkreditering er at sikre stabil økonomi, idet man er fritaget fra at søge ind til enkeltprojekter. Det er dermed blevet meget nemmere for skoler og dagtilbud at komme i gang med Erasmus+
Kravet er at arbejde ud fra de mål, der er opstillet i vores ansøgning.

Erasmus+ er EU Kommissionens samlede uddannelsesprogram for uddannelsesinstitutioner, herunder dagtilbud og grundskoler.
Uddannelsesprogrammet Erasmus+ giver mulighed for efteruddannelse i Europa i form af kurser, jobshadowing (observationsbesøg på skoler/dagtilbud) og undervisningsophold.
Desuden giver det mulighed for udlandsophold for elever og klasser. Samlet set kaldet ’mobiliteter’.


Nyborg Kommunes målsætninger

Alle aktiviteter, hvor der ydes tilskud fra Erasmus+ skal passe ind i mindst ét af nedenstående mål.

Inkluderende læringsfællesskaber
Flere børn og unge skal inkluderes i almenområdet, hvilket kræver udvikling af en inkluderende og differentieret tilgang med fokus på udvikling af livsduelighed.
En stor en andel af eleverne ekskluderes, hvilket er i modstrid med et læringssyn der fokuserer på inkluderende børnefællesskaber.
Der er stort behov for kompetenceudvikling af forvaltning, ledelse og personale, både m.h.p. at understøtte en kulturforandring, men også i høj grad for at udvikle viden og færdigheder i konkrete redskaber og pædagogiske tilgange til fremme af inkluderende læringsfællesskaber, der understøtter børn og unges livsduelighed i dagtilbud og skole.
Der er bl.a. behov for international inspiration til udvikling af 'mellemformer', dvs. tiltag der kan tilgodese elever med specialpædagogiske behov i almendelen.
Udover fokus på kompetenceudvikling af de fag-professionelle, er det også vigtigt at involvere eleverne (herunder specialelever) i mobiliteter, for på den måde at understøtte målet om inkluderende læringsfællesskaber. Dog vil de konkrete emner på elevniveau handle om noget andet og mere konkret relateret til de øvrige temaer i Erasmus-planen.

Grøn omstilling - fokus på bæredygtighed og FN's verdensmål

Nyborg Kommune ønsker at fremme børn og unges viden og handlekompetence ift. grøn omstilling og bæredygtighed med henblik på øget elevmotivation.
Nyborg Kommune har vedtaget politik for Grøn Omstilling med en lang række ambitioner, der bl.a. involverer børn og unge.
For at lykkes med undervisningsmæssigt fokus på grøn omstilling og bæredygtighed, samt fokus på FN's verdensmål, er der brug for kompetenceudvikling af relevant personale med henblik på at skabe virkelighedsnær undervisning med fokus på udvikling af elevernes handlekompetence.
Vi tror på, at elevernes motivation for skolegang kan øges gennem fokus på konkrete globale problemstillinger, der vedrører deres eget liv og fremtid. Der er brug for at udvikle unge mennesker, der kan se udfordringerne i et internationalt perspektiv og som har mod og vilje til at udvikle innovative løsninger i samarbejde, herunder brug af teknologiske løsninger.
Vi ser sammenhæng mellem arbejdet med Grøn omstilling og elevmotivation og dermed indirekte påvirkning af de faglige resultater.
Elevmobiliteter kan medvirke til at understøtte ovenstående og vil samtidig understøtte 'livsduelighed'.

Livsduelighed gennem internationalt udsyn

Nyborg Kommune ønsker at fremme børn og unges livsduelighed med fokus på nysgerrighed i et europæisk perspektiv.
Livsduelighed er overskriften på Nyborg Kommunes politik for dagtilbud og skole. Begrebet er bredt og handler både om at kunne begå sig på den korte og den lange bane. Nøgleord ift. at lykkes med livsduelighed er bl.a. at børn er trygge, sociale og nysgerrige, samt at de har lyst til at lære og kan indgå i forpligtende fællesskaber.
Børn og unge i de kommunale dagtilbud og skoler er udfordret på de socioøkonomiske parametre. Mobiliteter kan bl.a. understøtte international kompetence og demokratisk dannelse gennem kulturmøder, hvilket kan bidrage til refleksion over egen livssituation og medvirke til at skabe motivation for at bryde den sociale arv. Særligt en stor andel af drengene består ikke folkeskolens afgangseksamen, hvorfor der er behov for at understøtte læring med en motiverende undervisning. Dette kalder også på at kapacitetsopbygge personalet, således de er i stand til at se nye perspektiver på udvikling af børn og unges livsduelighed i dagtilbud og skole og ift. overgange.

 

Yderligere oplysninger fås hos Mette Helding Madsen, koordinator for Erasmus-akkreditering, e-mail: mhm@nyborg.dk

Dokumenter

Princip for lejrskole.pdf

Shape Created with Sketch.