MENU
Aula_close Layer 1

Referat skolebestyrelse 28-10-2019

Referat af skolebestyrelsesmøde d. 28. oktober 2019

Medlemmer: Tine Marie Foldrup, Dorthe Vestergaard, Anja Nissen, Steffen Andersen, Dorte M. Larsen, Tom Bonde, Camilla Noble, Per Gylling, Jonas Nørgaard, Carsten Højgaard og Lars Busk Svendsen.

Suppl:

Fraværende: Carsten Højgaard, Anja Nissen.

1.

Godkendelse af referat

Referatet godkendt

2.

 

Meddelelser.
a) Formand.

 

Dorte Vestergaard og Lars Busk Svendsen deltog iFællesrådsmødet, hvor bl.a. kommunens nye Skole- og Dagtilbuds politik samt kommunens budget for 2020 blev gennemgået.

b) Skoleleder.

 

c) Øvrige medlemmer.

- Elevråd

 

 

3.

Tilføjelser til ordensregler

Der er kommet input til ordensreglerne.

Hvordan med rygning og alkohol på skolens matrikel?

Hvordan med mobiltelefon i SFO og i skiftet fra skole til SFO?

Drøftelse og beslutning

15 min.

 

Skolebestyrelsen drøftede hvorvidt det vil være hensigtsmæssigt at tilføje regler for rygning og alkohol.

Der udfærdiges forslag til næste skolebestyrelsesmøde vedr. disse punkter, og her tages der stilling til om, det skal tilføjes til ordensreglerne.

Besluttet at mobiltelefonerne skal på pause i skolens SFO. (Mobiltelefonerne skal være i elevernes taske.)

 

4.

Kommunale budget 2020 og overslagsår

Orientering om budget på skoleområdet og de afledte konsekvenser på Birkhovedskolen

Orientering og drøftelse

20 min.

Udskudt til næste SB møde

 

5.

Opstart på nyt princip for skole/hjem samtaler

Bestyrelsen ønsker at udvikle et nyt princip for skole/hjem samtaler. Eksisterende princip har virket i mange år, men i takt med reform, nye krav m.m bør princippet justeres.

Der nedsættes en lille arbejdsgruppe der laver et første udkast.

10 min.

Udskudt til næste SB møde

6.

Indsigt i indeklima og omfanget af hærværk på skolen

Skolebestyrelsen ønsker indsigt i hvordan indeklimaet er på skolen. Ligeledes ønskes indsigt i omfanget af hærværk på skolens område og hvordan skolens område bruges uden for skoletiden.

Orientering og drøftelse

15 min.

Udskudt til næste SB møde

7.

Høringssvar til styrelsesvedtægterne

Bestyrelsen skal fremsende høringssvar til ændringer i styrelsesvedtægterne. Særligt bør man hæfte sig ved ændringen i frivilligheden i skolebestyrelsesmedlemmernes valgperiode. Der er lagt op til at det enkelte medlem ved valget selv kan vælge om det er for 2 eller 4 år.

Der nedsættes en lille arbejdsgruppe som udfærdiger høringssvar.

Drøftelse og beslutning

15. min.

Formand og skoleleder drøfter hvordan høringssvaret udfærdiges.

8.

Forældrehenvendelser

10 min.

 

9.

Personalesituation

Orientering

Udenfor referat

10.

Evt.

Klargøring til møde med kontaktforældre.