MENU
Aula_close Layer 1

Referat skolebestyrelse 18-09-2019

Referat skolebestyrelsesmøde d. 18. september 2019

Medlemmer: Tine Marie Foldrup, Dorthe Vestergaard, Anja Nissen, Steffen Andersen, Dorte M. Larsen, Tom Bonde, Camilla Noble, Per Gylling, Jonas Nørgaard, Carsten Højgaard og Lars Busk Svendsen. 

Suppl:

Fraværende: Tine Foldrup, Carsten Højgaard

1.

Godkendelse af referat

Godkendt

2.

 

Meddelelser.
a) Formand.

 

Lærer Jonas Nørgaard er blevet valgt af personalet, og deltager nu sammen med Per Gylling som medarbejder repræsentanter skolebestyrelsen.

Tom Bonde vil repræsentere Birkhovedskolen ved ”Skole og forældres” landsmøde.

Deltagelse ved opfølgningsmøde for kommunens Helhedsplan/Arealplan omkring Svanedammen,  bliver Lars Busk og evt. forælder repræsentant fra skolebestyrelsen.

Dorte Vestergaard sidder med i en styregruppe under Skole- og dagtilbudsudvalget, som skal være med til at kigge på udviklingen fremtidens skoler og dagtilbud.

b) Skoleleder.

 

Nyansættelse: Lisbeth Bromann er ansat pr. 1. oktober som ny lærer på 8. og 9. årgang. Lisbeth blev udvalgt i blandt 122 ansøgere. Lisbeth har været lærer i 17 år. Hun er bl.a. linjefagsuddannet i dansk, har stor erfaring i et undervise og føre eleverne til prøve i 9. klasse. Lisbeth har desuden erfaring som inklusionsvejleder og er censor ved læreruddannelsen.

Aula starter op i uge 43. Der vil blive udsendt nærmere information til elever og forældre inden efterårsferien.

c) Øvrige medlemmer.

- Elevråd

Der er valgt nyt elevråd og formand samt næstformand.

Fremadrettet vil elevrådet deltage på møderne.

3.

Kostpolitik

Færdigbehandling af kostpolitik

15 min.

Princippet for kostpolitik blev vedtaget og er gældende fra uge 42.

4.

Forældrehenvendelser

75 min.

Drøftelser og beslutninger

 
  Åbent brev til SB og ledelse angående bekymring og mistillid til ledelsen fra forældre i 8.b Det åbne brev til SB og ledelse angående bekymring og mistillid til ledelsen fra en forælder blev behandlet, og der bliver udsendt et enigt svar fra bestyrelsen. Skolebestyrelsen ønsker, at udtrykke sin fulde opbakning til den måde skolens ledelse driver skolen på.
  Principper om undervisning af egne børn Angående ønske om princip om undervisning af egne børn, blev det besluttet, at skolebestyrelsen ikke ønsker et princip for dette, men at skoleledelsen så vidt muligt vil undgå at personale underviser egne børn.
  Skolens lejrskolepolitik Angående henvendelsen vedr. skolens lejrskolepolitik. Henvendelsen blev behandlet og der blev udformet et svar til forældregruppen. Skolebestyrelsen ønsker efterfølgende, at lejrskoleprioriteringen bliver behandlet igen ved budgetbehandlingen.
  Et forslag om en kampagne mod LUS Angående forslag om en kampagne mod lus, blev det besluttet, at der bliver sendt anbefalinger og materialer ud til forældrene omkring bekæmpelse af lus.
  Et ønske om at skolens principper for lektier genbesøges

Angående et ønske om at skolens princip for lektier bliver genbesøgt. Her drøftede bestyrelsen overvejelserne i forælder- henvendelsen. Der blev udarbejdet et svar, som sendes til pågældende forælder.

Bestyrelsen er enige om, at princippet favner muligheden for differentiering i forhold til elever f.eks. muligheden for at lærer og hjemmet/eleven  i de ældste klasser, kan aftale supplerende opgaver.

Princippet tages op på et lærermøde, så princippets nuancer og muligheder igen bliver drøftet. 

 

Placering af idrætstimer. Henvendelsen går på at de ikke bør placeres i ydertimer

   Punktet blev behandlet og svaret sendes.

   5.

   Evt. tilføjelser til ordensregler

   Der er indkommet forslag til tilføjelser til skolens ordensregler:

   Hvordan med rygning og alkohol på skolens matrikel?

   Hvordan med mobiltelefon i SFO og i skiftet fra skole til SFO?

   15 min.

   Drøftelse og beslutning

   Punktet flyttes til næste møde

   6.

   Mødedatoer for SB

   Fastsættelse af møderække for SB

   Forslag fra formand: 28/10, 3/12, 15/1, 19/2, 30/3, 28/4, 28/5, 17/6

   Møde med kontaktforældre 28/10 efter SB-mødet

   10 min.

   Drøftelse og beslutning

   Datoerne for Møderækken blev besluttet.

    

    

   7.

   Evaluering af forældremøder

   En kort førstehåndsevaluering af forældremøderne.

   15 min.

   Punktet flyttes til næste møde

   8.

   Forældrehenvendelser

   Punktet behandles under punkt 4

   Drøftelse og beslutning

   -

   9.

   Personalesituation

   Orientering

   Udenfor referat

   11.

   Evt.