MENU
Aula_close Layer 1

Referat skolebestyrelse 03-12-2019

Referat af skolebestyrelsesmøde afholdt 3. december 2019

Medlemmer: Tine Marie Foldrup, Dorthe Vestergaard, Anja Nissen, Steffen Andersen, Dorte M. Larsen, Tom Bonde, Camilla Noble, Per Gylling, Jonas Nørgaard, Carsten Højgaard og Lars Busk Svendsen.

Suppleanter:

Fraværende: Dorte M. Larsen, Tine Foldrup, Anja Nissen, Jonas Nørgaard

1.

Godkendelse af referat

Referatet godkendt

2.

 

Meddelelser.
a) Formand.

 

Formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer samt ledelse deltog i orienteringsmødet om kommunens nye styringsmodel for skoleområdet.

Formanden har deltaget i første møde i udvalget som skal udvikle samarbejdet mellem Skole og Dagtilbud

b) Skoleleder.

 

Skolebestyrelsen skal give sine kommentarer i Nyborg kommunes Kvalitetsrapport for skoleområdet.

Deadline for skolebestyrelsens kommentar er 20. januar.

Regnskabet og endelig opgørelse for dette skoleår  er godt i gang og arbejdet med Budgettet for kommende skoleår er påbegyndt.

Hele personalegruppen for Birkhovedskolen har været på fælles Pædagogisk Lørdag i november måned.

Det overordnede tema var ”Kerneopgaven” i sammenhæng med Nyborg kommunes nye skole- og dagtilbuds politik.

c) Øvrige medlemmer.

- Elevråd

 

Tom Bonde deltog i landsmødet for: ”Skole og forældre” – og stillede op og blev valgt til hovedstyrelsen. Foreløbigt de næste 2 år

Elevrådet:

Formand Twana fra 9.B og Næstformand Abdisamed 8.A  deltog i mødet.

De er ligeledes begge medlemmer af kommunens fælleselevråd, og er også her blevet valgt som henholdsvis formand og næstformand – godt gået!

Elevrådet fortalte om deres arbejde både i skolens elevråd og fælleselevrådet.

De har i øjeblikket særligt fokus på klimavenlighed og bæredygtighed, og undersøger i øjeblikket forskellige tiltag, som kan gøre skolerne herunder Birkhovedskolen mere klimavenlig.

Desuden drøfter elevrådet bl.a. mulighederne for morgenmad for eleverne på Birkhovedskolen!

Elevrådet har nogle ønsker til ledelsen, og det er aftalt at Twana og Abdisamed præsenterer disse for Carsten på et møde.

3.

Den røde tråd

I forlængelse af Toms oplæg på sidste bestyrelsesmøde skal bestyrelse beslutte det videre forløb.

Drøftelse og beslutning

15 min.

Udskudt til næste skolebestyrelsesmøde

4.

Kommunale budget 2020 og overslagsår samt ny styringsmodel

Orientering om budget på skoleområdet og de afledte konsekvenser på Birkhovedskolen

En indføring i den nye styringsmodel på skoleområdet. Styringsmodel er sendt i høring.

Orientering og drøftelse

60 min.

Carsten Højgaard orienterede kort om kommunale budget der ikke indeholder reelle besparelser. Der er tekniske reguleringer f.eks i forhold til demografireguleringer.

Styringsmodellen er er sendt i høring og bestyrelsen forholdt sig under gennemgangen til punkter, som den vil fokusere på i høringssvaret

Formanden og skoleledelsen laver et udkast til den øvrige bestyrelse, som bestyrelsen herefter kan kommenterer på.

Deadline for høringssvaret er 16. december

5.

Opstart på nyt princip for skole/hjem samtaler

Bestyrelsen ønsker at udvikle et nyt princip for skole/hjem samtaler. Eksisterende princip har virket i mange år, men i takt med reform, nye krav m.m bør princippet justeres.

Der nedsættes en lille arbejdsgruppe der laver et første udkast.

Beslutning

10 min.

Arbejdsgruppen som er Dorte M. Larsen og Dorte Vestergaard laver et første udkast til et princip for skole/hjem samtaler.

Bestyrelsen forholder sig så både til proces for udfærdigelsen af princip samt form og indhold.

6.

Indsigt i indeklima og omfanget af hærværk på skolen

Skolebestyrelsen ønsker indsigt i hvordan indeklimaet er på skolen. Ligeledes ønskes indsigt i omfanget af hærværk på skolens område og hvordan skolens område bruges uden for skoletiden.

Orientering og drøftelse

15 min.

For at sikre et godt indeklima arbejder skolen med, at der i løbet af dagen bliver luftet godt ud i klasserummene og fællesrum (elevpauser).

I bygning B er der automatisk vindue åbning og lukning.

Bygning C og D er udstyret med Udsugningsanlæg 

I bygning E får vi nu udskiftet udluftningssystemet

Vedr. hærværk:

Vi er som skole ikke hårdt ramt af hærværk.

Af og til er der aktiviteter og ”fester” på skolens udendørsarealer i weekenderne – her oplever vi ofte smadrede flasker og affald til følge, som vi må håndtere inden skoledagen starter.

7.

Opfølgning på mødet med kontaktforældre

Bestyrelsen skal følge op på mødet med kontaktforældre. Hvad tager bestyrelsen med fra mødet?

Drøftelse og beslutning

15. min.

Udskydes til næste bestyrelsesmøde

8.

Forældrehenvendelser

10 min.

Ingen

9.

Personalesituation

Orientering

Udenfor referat

10.

Evt.