MENU
Aula_close Layer 1

Test referat SB

Birkhovedskolen

 

Skolebestyrelsen

 

Dagsorden                                                                 28. april. 2020

                                                    OBS!                          Kl. 17.00 – 19.30

Medlemmer:                    Tine Marie Foldrup, Dorthe Vestergaard, Anja Nissen, Steffen Andersen, Dorte M. Larsen, Tom Bonde, Camilla Noble, Per Gylling, Jonas Nørgaard, Carsten Højgaard og Lars Busk Svendsen.

Suppl:                                        

OBS!                                   Mødet afholdes i personalerummet i adm. bygningen

Fraværende:                   Anja nissen

 

 

 

1.

Godkendelse af referat

 

 

2.

 

Meddelelser.
a) Formand.

 

Ingen meddelelser

b) Skoleleder.

 

Ledelsen er så småt begyndt planlægning af kommende skoleår. Processen er naturligt påvirket af situationen.

c) Øvrige medlemmer.

- Elevråd

 

Ingen meddelelser

3.

Ressourcemodel skoleåret 20-21

Vedhæftet er diverse ressourcetildelingsmodeller for skoleåret 20/21

Desværre er det ikke opløftende da skolen går mange penge ned i tildeling.

 

Orientering og drøftelse

Se bilag

60 min.

Skolelederen orienterede om reguleringerne  i resursetildelingen til Birkhovedskolen og konsekvenserne heraf.  Budgetreguleringerne betyder, at skolen er nødsaget til at foretage væsentlige besparelser.

Årsagen er primært nedgang i elevtallet.

Skolebestyrelsen beslutter, at de på baggrund af resursetildelingsmodellens store økonomiske konsekvenser for Birkhovedskolen, ønsker at inviterer skole- og dagtilbuddet til en nærmere drøftelse.

Bestyrelsen sender i første omgang et brev til skole- dagtilbuddet og udtrykker her bestyrelsens  bekymring og skepsis for budgetreguleringen.

Desuden vil bestyrelsen stille udvalget konkrete spørgsmål til reguleringens konsekvenser og inviterer udvalget til et Skolebestyrelsesmøde i fremtiden for nærmere dialog og drøftelse.

 

4.

Konsekvenser af ressourcetildeling i budget 2020

Da der i budgetår 2020 skal reduceres med 5/12 fra ressourcemodellen bliver budgettet yderligere presset.

Drøftelse og beslutning

30 min.

 

 

5.

Status på genåbning og fjernundervisning

Hvad er de hidtidige erfaringer med genåbningen og fjernundervisningen?

Hvilke tiltag vil være de næste?

Drøftelse og beslutning

30 min.

Erfaringerne fra den første 1 ½ uge fra genåbningen er, at den er forløbet rigtig godt.

Vi oplever, at eleverne forholdsvis hurtigt har vænnet sig til de nye rammer og strukturer for skoledagen, og at de generelt trives godt.

Personalet og ledelse samarbejde løbende på at justere rammerne og strukturen for skoledagen, så vi både lykkes med at håndhæve sundhedsstyrelsens retningslinier samt skaber en god og lærerig  skoledag, hvori alle elever trives.

Bestyrelsen ønsker, at rose personale og ledelse for håndtering af både genåbningen for 0. – 5 klasse samt fjernundervisningen. Eleverne præsenteres generelt for gode aktiviteter og skolebestyrelsen udtrykker, at de hører stor tilfredshed hos både børn og forældre.

 

Fjernundervisningen for 6. – 9. klasse:

På samme hvis er det erfaringen, at elever og personale bliver mere og mere fortrolige med rammerne for denne. Personalet arbejder hele tiden på at finde balancen mellem faglige opgaver, on line undervisning og klassemøder samt individuelle samtaler med eleverne.

 

Der er stor opmærksomhed fra skolens side på, at få alle elever godt med i den daglige fjernundervisning og samtidig understøtte de sociale og fællesskabende aspekter så godt som muligt - under de vilkår fjernundervisningen giver.

Vi har et mindre antal elever, som ikke er mødt på skolen efter genåbningen. Skolen er i dialog med de pågældende forælder.

 

6.

Skolebestyrelsesvalg

Der igangsættes proces med valg til skolebestyrelsen.

Hvem er på valg og hvem ønsker at genopstille.

Man kan selv vælge om man opstiller for 2 eller 4 år.

Orientering og drøftelse

15 min.

Processen sættes i gang og i første omgang skal følgende bestyrelsesmedlemmer tage stilling til om de ønsker at genopstille, da de i første omgang var valgt for 2 år, nemlig:

Camilla Noble, Dorte Vestergaard og Tine Foldrup,

Den øvrige bestyrelse fortsætter i den næste periode frem til 2022.

 

 

7.

Timefordelingsplan for skoleåret 20/21

Drøftelse og godkendelse

Budgetreguleringen betyder, at skolen overordnet vil følge det vejledende timetal for undervisning fra undervisningsministeriet.

Skoledagens struktur fastholdes.

Bestyrelsen godkendte timefordelingsplanen.

8.

Forældrehenvendelser

10 min.

 

9.

Personalesituation

 

Orientering

Udenfor referat

10.

Evt.

 

 

 

Ref. Lars Busk

 

Næste møde den 28.5 kl. 17.00

Andre mødedatoer: 17.6

 

Aktionsliste:

Arbejdsmøde for bestyrelsen med Temaet: ”kommunikation på flere niveauer”